Skip to main content
SEA-FS 15

Regulamentul Evenimentului

Pentru o bună desfășurare a Simulării Examenului de Admitere la Facultatea de Stomatologie, ediția a 15-a, recomandăm tuturor participanților să parcurgă regulamentul de mai jos, acesta cuprinzând toate informațiile necesare unei desfășurări optime a concursului.

Capitolul 1
Înscrierea Participanților

Art. 1 Perioada de înscriere la Simularea Examenului de Admitere la Facultatea de Stomatologie din cadrul U.M.F. ”Carol Davila” din București este între 01.03.2024, ora 20:00 – 21.04.2024, ora 23:59.

Art. 2 Pentru înscriere, participantul trebuie să urmeze 2 pași:

 1. Crearea contului de participant: Participantul trebuie își creeze un cont pe site-ul oficial al Simulării Examenului de Admitere pentru Facultatea de Stomatologie din cadrul U.M.F. ”Carol Davila” din București. În urma creării contului de participant, acesta trebuie să își verifice adresa de e-mail introdusă în formular prin accesarea email-ului generat automat din partea echipei LSMDB.
 2. Achitarea taxei de înscriere: După înregistrarea datelor personale în formularul de înscriere, utilizatorul trebuie să plătească cuantumul taxei de participare prin produsul ”Ediția 15” pe care îl va putea accesa imediat după verificarea adresei de e-mail. În urma confirmării plății, participantul va primi pe e-mail un rezumat al comenzii, iar pe profilul acestuia va apărea statusul de achitat

Art. 3 Pentru plata efectuată online prin intermediul platformei bancare securizate integrate în site-ul https://simulare.lsmdb.ro, NU este nevoie de încărcarea dovezii de plată.

Art. 4 Cuantumul taxei de participare la ediția a 15-a a Simulării Examenului de Admitere este în valoare de 160 RON. Singura metodă de plată este plata online, cu cardul bancar. Nu se vor accepta alte metode de plată! Taxa este NERETURNABILĂ!

Art. 5 Participanții trebuie să realizeze cele prezentate la Art. 3, pană la data de 21.04.2024, ora 23:59.

Art. 6 Repartiția participanților în locațiile și sălile de examen va fi afișată pe site-ul oficial al Simulării cu cel puțin o zi înaintea desfășurării examenului (cel târziu 18.05.2024, ora 12:00).

Capitolul 2
Desfășurarea Examenului

Art. 1 Listele anonimizate ale candidaților în ordine alfabetică, sălile în care se desfăşoară Simularea de Admitere la Facultatea de Stomatologie şi repartiția candidaților pe săli vor fi afișate pe site-ul https://simulare.lsmdb.ro.

Art. 2 Candidații au obligația de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele afișate și de a aduce imediat la cunoștința Comisiei Centrale, prin adresa de email pusă la dispoziție, simulare@lsmdb.ro, eventualele neconcordanțe față de datele din cererea de înscriere tip sau față de actele depuse la dosar.

Art. 3 Accesul candidaților în săli în ziua simulării se va face pe baza cărţii de identitate sau a pașaportului valabil, în intervalul orar 08:15 – 09:15. Durata examenului este de 2 ore și 30 minute.

Art. 4 La intrarea în sala de examen, supraveghetorii verifică identitatea fiecărui candidat pe baza actului de identitate, iar candidatul semnează în tabelul de prezență.

Art. 5 Candidaţii vor fi aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale de repartizare afişate, cu excepţia perechilor soţ-soţie, fraţi-surori, care au obligaţia, sub sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din simulare, să semnaleze Președintelui de Comisie aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat. Fiecare candidat se așează pe locul indicat prin legitimaţia de concurs lipită pe masă şi care are acelaşi număr ca şi cel afișat în contul candidatului pe site. Candidaţii vor ocupa numai locurile indicate de organizatori şi nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat iniţial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicaţia Președintelui de Comisie. Candidaţii vor fi aşezaţi în sală în aşa fel încât să rămână cel puţin un loc liber între 2 candidaţi.

Art. 6 În prezenţa candidaţilor, Președintele de Comisie citește instrucţiunile privind modul de desfăşurare a simulării.

Art. 7 Fiecare candidat are obligaţia de a verifica chestionarul de concurs pentru a identifica eventualele greşeli de tipărire, caz în care chestionarul respectiv va fi înlocuit.

Art. 8 După distribuirea chestionarelor de concurs, supraveghetorii fac instructajul candidaţilor şi verifică corectitudinea datelor de identificare înscrise pe chestionarul de concurs.

Art. 9 După instructajul și prezența efectuate candidaților, supraveghetorii distribuie caietele cu întrebări pentru concurs pe cele 4 tipuri. Fiecare candidat are obligaţia să verifice caietul cu întrebări, fiind înlocuite caietele cu greşeli de tipar. Candidaţii poartă întreaga responsabilitate a notării corecte a numărului caietului cu întrebări pentru examen pe chestionarul de concurs.

Art. 10 Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii plicurilor cu caietele cu întrebări nu mai au acces în sala de examen, pierzând astfel dreptul de a susţine proba scrisă.

Art. 11 Este strict interzis ca participantul să aibă asupra sa în timpul examenului:

 • Materiale informative, foi și caiete de orice fel;
 • Sticle de apă/suc etichetate;
 • Articole vestimentare largi;
 • Țigări, băuturi alcoolice;
 • Pixuri – comisia se angajează să pună la dispoziția candidaților pixuri;
 • Orice fel de aparat electronic – inclusiv calculatoare, telefoane mobile și ceasuri cu afișaj electronic;
 • Aparate ce emit şi recepționează unde radio. În sală vor exista echipamente ce permit detectarea acestor aparate, candidatul ce va avea asupra sa un astfel de aparat va fi eliminat din examen şi lucrarea sa va fi anulată; excepție fac condițiile medicale ce necesită utilizarea unor astfel de aparate;
 • Orice obiect personal cu care candidații intră în sală va fi înmânat Supraveghetorilor și etichetat. Bunurile vor putea fi recuperate după încheierea examenului și corectarea lucrării proprietarului.

Art. 12 În timpul examenului, candidaţii nu au voie să consulte niciun fel de material, să discute cu alţi candidaţi, să copieze; se interzice, de asemenea, folosirea de către candidaţi a mini-calculatoarelor proprii, a telefoanelor mobile sau a oricăror dispozitive electronice de comunicare. Candidații surprinşi asupra faptului sunt eliminaţi din examen. Materialele documentare sunt depozitate într-un loc al sălii unde candidaţii nu au acces până la finalul examenului. În acelaşi loc se vor depozita şi telefoanele mobile care vor trebui să rămână închise pe toată durata examenului.

Art. 13 Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită care contravine disciplinei sau eticii examenului se soldează cu excluderea imediată a candidatului din Simularea Examenului de Admitere. Excluderea candidatului va fi consemnată într-un proces-verbal semnat de către toți membrii comisiei de supraveghere din sala de concurs.

Art. 14 Simularea se desfăşoară după un sistem tip grilă al întrebărilor (complement simplu și complement grupat).

Art. 15 Chestionarele de concurs trebuie completate corect, fără ștersături după următoarele reguli:

 1. Pentru completare se foloseşte în mod obligatoriu pix negru sau albastru închis;
 2. Pentru marcarea răspunsurilor corecte se completează integral căsuţele respective, iar căsuţele corespunzătoare răspunsurilor greşite se lasă necompletate;
 3. Nu se admit chestionare de concurs cu ştersături sau corecturi care pot produce interpretări eronate din partea sistemului electronic de prelucrare a răspunsurilor.

Art. 16 Candidaţii care fac greşeli sau ştersături ce pot fi considerate semne distinctive pe chestionarul de concurs îşi pot transcrie chestionarul de concurs fără a depăşi însă timpul destinat concursului. În aceste condiții, chestionarul de concurs iniţial este anulat pe loc de către Președintele de Comisie, sub semnătură; chestionarele de concurs anulate sunt predate Comisiei Centrale, conţinutul lor nefiind luat în considerare.

 1. Se atenţionează candidaţii să ia în calcul timpul necesar completării unui nou chestionar de concurs, care poate fi de aproximativ 15-20 minute, pentru a nu risca expirarea timpului pentru proba de concurs înaintea finalizării completării noului chestionar de concurs.
 2. În ultimele 30 minute rămase din timpul total, candidatul nu mai are posibilitatea de a solicita schimbarea chestionarului de concurs.

Art. 17 Pentru ciorne se pot utiliza numai coli cu ştampila de concurs.

Art. 18 Din momentul începerii probei scrise niciun candidat nu poate părăsi definitiv sala decât după minimum 30 de minute şi numai după ce a predat chestionarul de concurs şi a semnat pentru predarea acestuia. După părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi este permisă revenirea (pe perioada desfăşurării examenului) pentru niciun motiv, cu excepţia situaţiei în care un candidat are necesităţi fiziologice, caz în care este însoţit de 2 supraveghetori şi poate lipsi din sală maximum 10 minute. Timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidatul respectiv.

Art. 19 Timpul de concurs (durata examenului) începe din momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet cu întrebări pentru concurs. Președintele de Comisie notează la loc vizibil şi informează candidații despre ora de începere şi ora de finalizare a concursului.

Art. 20 Simularea Examenului de Admitere include două discipline (Biologia obligatorie şi, la alegere, Fizică sau Chimie) totalizând un număr de 100 întrebări, din care 60 de întrebări pentru proba obligatorie şi 40 de întrebări pentru proba la alegere.

Capitolul 3
Corectarea Chestionarelor

Art. 1 Corectarea chestionarelor de concurs se realizează imediat după finalizarea examenului, în sala de examen, în prezenţa candidatului şi a unui martor (din rândul candidaţilor care semnează pe chestionar alături de candidat) prin citire computerizată (scanare). Pe durata corectării lucrărilor, candidaţii rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.

Art. 2 Fiecare întrebare are un singur răspuns corect (materializat prin completarea integrală a căsuţei corespondente) pentru care se acordă un punct. Punctajul maxim al probei de concurs este de 100 puncte.

Art. 3 Criteriul de clasificare este reprezentat de punctajul obţinut la examen.

Art. 4 În cazul existenţei mai multor candidaţi cu punctaj/notă egală, departajarea se face în funcție de punctajul obţinut la disciplina obligatorie (biologie).

Art. 5 Listele provizorii ale clasamentului (generate după contestațiile referitoare la conținutul întrebărilor), verificate şi aprobate de către Comisia Centrală, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare pe site-ul oficial al Simulării Examenului de Admitere la Facultatea de Stomatologie.

Art. 6 Rezultatele Simulării Examenului de Admitere devin definitive după soluţionarea contestaţiilor pentru punctaj.

Capitolul 4
Contestații

Art. 1 Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri se înregistrează pe adresa de e-mail a simulării – simulare@lsmdb.ro – şi se depun în termen de 2 ore după finalizarea probei scrise, folosind adresa introdusă la înregistrare. După acest termen nu mai este posibilă contestarea conţinutului întrebărilor sau a corectitudinii grilei oficiale de răspunsuri.

Art. 2 Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspuns se analizează de către o comisie de specialişti. Decizia acestei comisii este definitivă. Dacă în urma contestaţiilor privind conţinutul întrebărilor sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri comisia apreciază că există întrebări care prezintă vicii de formulare, aceste întrebări sunt anulate (hotărârea luată urmând a fi consemnată într-un proces verbal semnat de toţi responsabilii grupurilor de lucru). Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate la întrebările respective, pentru toţi candidaţii. În urma analizării contestaţiilor, punctajele comunicate în săli pot suferi modificări.

Art. 3 Contestaţiile privind rezultatele probelor scrise (punctaj) se înregistrează doar de către candidat folosind adresa de e-mail aferentă contului creat pe site-ul oficial al simulării şi se depun pe adresa de e-mail – simulare@lsmdb.ro – în termen de 24 de ore de la afişarea clasamentului preliminar. Candidaţii pot contesta doar propriile rezultate.

Chestionarele de concurs constituind obiectul contestaţiei privind rezultatele examenului se recorectează, prin citire computerizată (rescanare), iar comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare pe site, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor.

Art. 4 După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, decizia Comisiei Centrale privind rezultatul concursului de admitere este definitivă și nu mai poate fi modificată.