Skip to main content
SEA-FS 15

Politica de Confidențialitate a Evenimentului

Pentru o bună desfășurare a Simulării Examenului de Admitere la Facultatea de Stomatologie, ediția a 15-a, recomandăm tuturor participanților să parcurgă politica de confidențialitate de mai jos, întrucât aceasta reglementează modul în care organizatorii evenimentului prelucrează în maximă siguranță datele cu caracter personal ale participanților.

Ultima actualizare: 26 Februarie 2024

Asociația LIGA STUDENȚILOR LA MEDICINĂ DENTARĂ BUCUREȘTI, denumită în continuare LSMDB, cu sediul în Strada Ionel Perlea, nr. 12, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 29/20.03.2008, cod fiscal 23757530, în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului simulare.lsmdb.org, precum și în calitate de operator[1], respectă dreptul la viață privată al persoanelor iar în contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale acestora (DCP), le asigură o protecție adecvată.

În cadrul raporturilor cu terțe persoane, LSMDB pune la dispoziția celor interesați, următoarele date de contact: sediul nostru este situat în Str. Ionel Perlea, nr. 12, Sector 1, București, e-mail: contact@lsmdb.ro.

Această declarație de confidențialitate se referă la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu privire la înscrierea în cadrul proiectului ”Simularea Examenului de Admitere la Facultatea de Stomatologie”, denumit în continuare ”eveniment”, organizat de LSMDB.

În cazul în care aveți o solicitare privind datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor personale (DPO – Data Protection Officer):

Nume: Popa Dan-Răzvan
Adresa: Str. Ionel Perlea, nr. 12, Sector 1, București, România
E-mail: directorgeneral@lsmdb.ro.

[1]Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este LSMDB.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea (pe orice fel de suport), adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Temeiul legal al prelucrării DCP care se efectuează de către LSMDB:
Următoarele legi cu modificările, completările și reglementările lor ulterioare și subsecvente:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016(GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Legea nr.190/2018 privind aplicarea GDPR în România.

Ce sunt Datele cu Caracter Personal (DCP)?

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul General privind Protecția Datelor – GDPR) care a intrat în vigoare la data de 25 mai 2018: datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.
Exemple de date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, seria și numărul unui act de identitate, adresa de protocol de internet (IP).
Website-ul nostru poate include legături către website-uri ale terților, plugin-uri și aplicații. Nu avem control asupra modului în care aceste site-uri ale terților adună, stochează sau distribuie datele cu caracter personal, și prin urmare nu suntem responsabili de politicile acestora de confidențialitate.
De fiecare dată când părăsiți website-ul nostru, vă încurajăm să citiți cu atenție Politica de Confidențialitate a fiecărui website pe care îl accesați.

Principii privind prelucrarea datelor

LSMDB se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

Ce date cu caracter personal prelucrăm și în ce scop?

DCP pe care ni le furnizați și pe care le prelucrăm prin intermediul formularelor disponibile pe website-ul simulare.lsmdb.org sunt: nume, prenume, inițiala tatălui, adresa de e- mail, cod numeric personal, județ, oraș și date privind condiții medicale.

Modalități de colectare a DCP de către LSMDB:

 • e-mail;
 • formular de plată online prin platforma securizată;
 • formular online de înscriere la evenimentul organizat de LSMDB.

Scopul prelucrării:

 • comunicarea, informarea, transmiterea de noutăți referitoare la eveniment;
 • soluționarea diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de către persoanele interesate/vizate;
 • pentru a putea participa la eveniment;
 • realizarea unui/unor interese legitime ale operatorului (ex.: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopuri administrative interne, pentru facturarea și încasarea serviciilor prestate);
 • pentru oferirea de asistență medicală specială în funcție de necesitate.

LSMDB mai poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării DCP, în următoarele scopuri:

 • realizarea de rapoarte/analize;
 • realizarea de informări;
 • publicarea, promovarea, ofertarea activităților;
 • pentru creșterea calității oferite.

Condiții de legitimitate privind prelucrarea datelor personale:

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimțământului acordat în mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare.
Acestea vor fi prelucrate de către Consiliul Director al LSMDB, iar după caz, de către Coordonatorul și Organizatorul evenimentului organizat de către LSMDB.
Retragerea ulterioară a acordului/consimțământului prelucrării datelor dumneavoastră personale este posibilă oricând pe durata colaborării, având ca efect încetarea operațiunilor specifice, precum și a colaborării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului exprimat înainte de retragerea acestuia.
Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pe toată perioada colaborării cât și ulterioară acesteia, pe o perioadă de cel mult 3 ani de la data încetării colaborării, după care vor fi șterse.

Către cine transmitem DCP?

LSMDB nu va vinde, închiria, sau disemina datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing sau publicitate direcționată. Dorim să vă asigurăm că orice posibilă diseminare a datelor dumneavoastră se va face prin acordul informat al dumneavoastră, precizând clar scopul diseminării acestora, fie înaintea, în timpul, sau ulterior procesului de colectare al datelor.
DCP pot fi diseminate către instituțiile abilitate ale statului, conform legii, fără consimțământul persoanelor vizate, în cazul unor eventuale litigii sau constatării unor fraude.

Care sunt drepturile dumneavoastră:

Drepturile dumneavoastră sunt:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal;
 2. Dreptul la rectificare datelor prelucrate;
 3. Dreptul la opoziție privind prelucrarea datelor;
 4. Dreptul la ștergerea datelor;
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor;
 7. Dreptul de a nu fi supus exclusiv prelucrării; automate/creare de profiluri
 8. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

Cum puteți șterge datele dumneavoastră personale:

Datele personale pot fi șterse prin expedierea unui email către contact@lsmdb.ro. Vom înregistra solicitarea dumneavoastră, iar datele vor fi șterse definitiv în maximum 15 zile de la primirea solicitării, cu excepția situației când un temei legal ne obligă să procedăm altfel.

Cum protejăm DCP?

Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță – LSMDB depune toate eforturile rezonabile pentru a proteja DCP prelucrate de noi și a procedat la implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii și a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate.
LSMDB asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal, utilizând proceduri de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare.
În situații de încălcare a securității datelor care v-ar putea pune în pericol datele personale ne angajăm să vă informăm prompt despre aceste situații și să luăm măsurile prevăzute de lege.

Contact

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați printr-un e-mail la adresa contact@lsmdb.ro, cu sintagma [NOTIFICARE GDPR] în subiectul e-mailului.
De asemenea, ne puteți contacta direct la adresa de e-mail a persoanei responsabile cu respectarea prelucrării politicii de confidențialitate asupra datelor cu caracter personal din asociație, Popa Dan-Răzvan (e-mail: directorgeneral@lsmdb.ro).